Tuyên truyền sâu rộng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào cuộc sống
(THO) - Thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn đảng bộ được tổ chức với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tích cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết đã tổ chức cấp phát đầy đủ các tài liệu học tập NQ đến tận các chi bộ, đoàn thể các cấp cho cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên học tập. Ngành tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp, chỉ đạo, đôn đốc các ngành văn hóa – thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông  xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo, đài đã tuyên truyền, phản ánh nhanh, kịp thời việc quán triệt, triển khai NQ ở các địa phương, đơn vị, xây dựng chuyên trang, chuyên mục đưa NQ vào cuộc sống. Ban tuyên giáo các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền NQ thông qua viết các khẩu hiệu tại các bản tin của xã, thôn, nhà văn hóa, treo áp phích tại công sở xã, nhà văn hóa thôn; nhiều đơn vị đã tổ chức phát thanh, truyền thanh trực tiếp học tập NQ để nhân dân theo dõi, học tập.

Để đưa NQ vào cuộc sống, trong thời gian tới, theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, đẩy mạnh  các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Nắm bắt kịp thời tình hình  tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, phê phán thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức về xây dựng Đảng. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai chương trình hành động thực hiện NQ, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện NQ Trung ương 4  (khóa XII) ở các cấp, các ngành, đơn vị.