A- A+
(THO) - Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15-CT/T.Ư ngày 24-2-2012, Kế hoạch số 08-KH/T.Ư ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 20-11-2012, Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 493-CV/T.U về tiếp tục chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm NQTƯ 4. Theo đó, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy yêu cầu:
BTV các huyện, thị, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh... trên cơ sở kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của địa phương, đơn vị mình một cách khả thi, hiệu quả; trong đó, kế hoạch phải đề ra được nội dung để tổ chức, cá nhân thực hiện và thời gian hoàn thành.
 
(Kế hoạch sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị phải gửi báo cáo BTV Tỉnh ủy và tổ công tác của Tỉnh ủy được phân công theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm, trước ngày 30-12-2012).
 
Sáu tháng, hằng năm, trong đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, các huyện, thị, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh... phải có báo cáo riêng để đánh giá việc khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần NQT.Ư 4 (khóa XI), gửi BTV Tỉnh ủy và tổ công tác của Tỉnh ủy. Các tổ công tác của Tỉnh ủy tiếp tục duy trì hoạt động theo nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 462-CV/T.U ngày 17-9-2012, của BTV Tỉnh ủy và bổ sung các nhiệm vụ sau:
 
Trực tiếp dự họp với BTV các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh... để cho ý kiến chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân, từ nay cho đến hết nhiệm kỳ (2015). Đơn vị nào xây dựng các giải pháp sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm không khả thi, không có quyết tâm chính trị cao, không nêu rõ tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm thực hiện, không có mốc thời gian hoàn thành, tổ công tác yêu cầu chuẩn bị lại, sau đó mới đưa ra tập thể bàn và quyết định. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức thực hiện sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị 6 tháng và hằng năm, có sơ kết riêng về việc sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, trên cơ sở đó tổ công tác có báo cáo nhận xét gửi về BTV Tỉnh ủy và thông báo cho các địa phương, đơn vị biết.
 
Các tổ công tác của Tỉnh ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của tổ từ nay đến hết năm 2015, có trao đổi với lãnh đạo địa phương, đơn vị được giao phụ trách. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, các tổ công tác của Tỉnh ủy phải có báo cáo tình hình hoạt động gửi về BTV Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy).

Tin cùng sự kiện:

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán