A- A+
Điều 44. Điều lệ công ty cổ phần.
1. Điều lệ công ty cổ phần do ban chỉ đạo cổ phần hóa DN chỉ đạo DN phối hợp với tổ chức tư vấn cổ phần hóa dự thảo và được công bố cho các nhà đầu tư trước khi bán cổ phần trong đó có cả quy định cho phép bán tiếp vốn Nhà nước tại DN sau khi cổ phần hóa như quy định tại khoản 3 điều 40 nghị định này. Dự thảo điều lệ công ty cổ phần không được trái với quy định của Luật DN và quy định của pháp luật liên quan.
2. Điều lệ của công ty cổ phần được đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua khi được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần dự họp chấp thuận.
Điều 45. Đại hội đồng cổ đông và đăng ký DN lần đầu.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần, DN cổ phần hóa phải tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển DN thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký DN theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ đăng ký DN phải bao gồm: quyết định chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan quyết định cổ phần hóa, quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và điều lệ công ty cổ phần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.
Điều 46. Cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN cổ phần hóa.
1. Đối với các DN cổ phần hóa có vốn Nhà nước tiếp tục tham gia trong công ty cổ phần thì cơ quan được phân công thực hiện quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DN có trách nhiệm cử người làm đại diện phần vốn tại các DN này.
2. Người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại DN cổ phần hóa phải bảo đảm đủ các tiêu chuẩn sau:
a. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
b. Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn về tài chính DN hoặc lĩnh vực kinh doanh của DN có vốn đầu tư, có năng lực kinh doanh và quản lý DN.
c. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành DN theo quy định tại các điểm đ, e, g khoản 2 Điều 13 Luật DN.
d. Không phải là người đã quản lý điều hành DN 100% vốn Nhà nước để DN kinh doanh thua lỗ, mất vốn Nhà nước.
đ. Tiêu chuẩn khác không trái với quy định tại điều lệ công ty.
(Còn nữa)
(Theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP
của Chính phủ)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán