A- A+
Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa” hiện nay do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tháng 10-2017. Ảnh: P.N
(THO) - Thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW ngày 3-8-2008 của Ban Bí thư (khóa X) và Kết luận số 117-KL/TW ngày 20-11-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm đổi mới và phát triển toàn diện các hoạt động, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn hướng vào mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh. Theo đó, trường đã chú trọng ưu tiên các nguồn lực bảo đảm phát triển toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học đã tạo ra những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 
Từ năm 2010 đến nay, trường đã tham mưu, tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp quốc gia và khu vực, 6 hội thảo khoa học cấp tỉnh, hàng trăm hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa; chủ động đề xuất và được tỉnh phê duyệt 6 đề án cấp tỉnh; chủ trì nghiên cứu, bảo vệ xuất sắc 3 đề tài khoa học cấp bộ, 10 đề tài khoa học cấp tỉnh, 45 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; xây dựng và biên soạn được 19 chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban và chủ chốt ở cơ sở. Đặc biệt, từ năm 2015, từ kết quả của các hội thảo khoa học, các đề tài khoa học cấp tỉnh, trường đã chủ động đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho chủ trương biên soạn hơn 10 đầu sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh; xuất bản Tập san “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn” với số lượng 3.000 cuốn/số/quý phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của đội ngũ lãnh đạo cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

 
Từ những đổi mới trong hoạt động khoa học, những năm gần đây đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã có bước trưởng thành vượt bậc về nhận thức lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp tỉnh, các công trình khoa học..., tạo tiền đề phát triển về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước khẳng định là đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

 
Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Để tiếp tục xây dựng, phát triển trường trở thành trung tâm chất lượng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phấn đấu là một trong những trường đạt chuẩn đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước, giai đoạn 2018 – 2020, Trường Chính trị tỉnh xác định “4 trụ cột phát triển”: Lấy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là trung tâm; đổi mới công tác quản lý là then chốt; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên là khâu đột phá; xây dựng môi trường kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đồng thời, quyết tâm hiện thực hóa “5 định hướng đổi mới”: Chuyển mạnh nhận thức từ người thầy là trung tâm sang học viên là trung tâm (học viên phải là chủ và làm chủ trong quá trình tiếp nhận tri thức, phát triển năng lực tư duy); từ dạy - học kiến thức là chủ yếu sang dạy – học phát triển phẩm chất, năng lực; cập nhật kiến thức mới với tăng cường tổng kết thực tiễn; từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình; từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo.

 
Để đáp ứng yêu cầu đó, trong thời gian tới, Trường Chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tập trung vào một số công tác trọng tâm như: Tạo sự thống nhất nhận thức từ đảng ủy, ban giám hiệu đến toàn thể cán bộ, giảng viên về sự cấp thiết và cần thiết của hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao vị thế nhà trường. Định hướng nội dung nghiên cứu và tổng kết, trong đó, tập trung vào việc đổi mới các khâu, quy trình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu cụ thể hóa “4 trụ cột phát triển”, “5 định hướng đổi mới” và 3 chương trình phục vụ học viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng; các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các cơ chế, chính sách của tỉnh và địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội... Tăng cường nghiên cứu chuyên đề theo lĩnh vực, địa bàn cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh. Phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đa dạng hóa và phát triển toàn diện các loại hình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong cán bộ, giảng viên và học viên. Đổi mới và thực hiện đồng bộ các khâu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

 
Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong hai chức năng cơ bản của nhà trường. Nghiên cứu khoa học tốt sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên, đây là hoạt động khó, đòi hỏi sự sâu sắc về nhận thức tư duy, nhạy cảm phát hiện được vấn đề và đề xuất được giải pháp, theo đó cần phải được quan tâm đồng bộ từ định hướng đến cơ chế và môi trường, thực sự trở thành động lực cho cán bộ, giảng viên và học viên phát huy cao nhất trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động khoa học. Làm được như thế sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích