A- A+
Ảnh minh họa.
(THO) - Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả.
Tuy nhiên, môi trường và công tác BVMT ở tỉnh ta hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Nhiều vấn đề về môi trường chưa được giải quyết triệt để, thậm chí có chiều hướng gia tăng. Trước yêu cầu đó, ngày 18-8-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nghị quyết đã phát huy hiệu quả về mọi mặt.

Ngay sau khi Nghị quyết số 05-NQ/TU được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến nội dung nghị quyết đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nghị quyết bằng các nhiệm vụ cụ thể, như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BVMT; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT đến các cấp, các ngành và nhân dân; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, đề án BVMT, phương án cải tạo phục hồi môi trường, kế hoạch BVMT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở, doanh nghiệp có nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các đơn vị của Bộ TN&MT thực hiện các dự án xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh...

Theo đó, nhận thức về BVMT của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Trong hoạt động khai thác khoáng sản, các tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, các đơn vị cơ bản thực hiện các biện pháp BVMT; môi trường khu công nghiệp, làng nghề từng bước được cải thiện; hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và khai thác tài nguyên được quan tâm chỉ đạo; nhiều chương trình, dự án, đề án về BVMT được thực hiện nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT. Công tác xã hội hóa về BVMT được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; nhiều mô hình tự quản về BVMT được thành lập với đông đảo người dân tham gia. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng 11 lò đốt rác sinh hoạt có công suất từ 15 tấn/ngày đến 150 tấn/ngày đang hoạt động, trong đó, ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ 6 lò, còn lại là vốn của các doanh nghiệp đầu tư. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào BVMT đã được triển khai tích cực.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, công tác BVMT vẫn còn những hạn chế, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT ở cấp cơ sở chưa được thường xuyên, liên tục còn mang tính thời điểm, chỉ tập trung vào các ngày lễ về môi trường; nhận thức về BVMT trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội nhìn chung có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của công tác BVMT trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác BVMT ở các khu đô thị chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu, việc lập các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho dân cư đô thị triển khai còn chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn do chăn nuôi gia súc, gia cầm, rác thải sinh hoạt của các hộ dân chưa được giải quyết triệt để. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về BVMT tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về môi trường chưa kiên quyết, tính răn đe chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, trong thời gian tới, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân cần nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong BVMT gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho BVMT. Ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị thi công không tuân thủ pháp luật BVMT, có hành vi gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và buộc các đơn vị vi phạm phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường theo quy định...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn