A- A+
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Quan Sơn. Ảnh: Xuân Minh
(THO) - Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then chốt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong những yếu tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”.
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Thanh Hóa xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh nhà. Hiện nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong đó xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, bằng việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13-2-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Đến nay, các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện khá đồng bộ, mạnh mẽ và đều khắp ở cả 3 cấp; cơ bản đủ số lượng, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý, điều hành và tích lũy kinh nghiệm qua thực tiễn. Việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ đã góp phần nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác cán bộ bảo đảm thực hiện đồng bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy chế và hướng dẫn của cấp trên. Quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Việc tuyển chọn, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đa số phát huy được năng lực, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đạt kết quả quan trọng, phần lớn số cán bộ được luân chuyển phấn đấu tốt và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển 703  lượt cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đó cấp tỉnh về cấp huyện 43 đồng chí (bí thư cấp huyện 14 đồng chí, phó bí thư 12 đồng chí, chủ tịch UBND 8 đồng chí, phó chủ tịch UBND 9 đồng chí). Từ huyện về tỉnh  50 đồng chí (16 đồng chí giữ chức vụ cấp trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 34 đồng chí cấp phó); từ huyện này sang huyện khác 5 đồng chí; từ cấp huyện về cấp xã  259 đồng chí; từ cấp xã lên cấp huyện 201 đồng chí; từ xã này sang xã khác 350 đồng chí; điều động, luân chuyển nội bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 231 đồng chí. Đối với mỗi cán bộ được điều động, luân chuyển đã tiếp cận, trưởng thành trong thực tiễn. Điển hình một số địa phương làm tốt công tác này, như: Thạch Thành, Thọ Xuân, Nga Sơn, Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa... Ngoài ra, còn có hàng nghìn lượt cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, trong đó có gần 30 cán bộ nguồn cấp tỉnh cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài đã trở về tỉnh công tác... Đội ngũ cấp ủy viên xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đạt trên 80%, trong đó có khoảng 40% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên; cán bộ chủ chốt cấp huyện trên 90%. Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều đổi mới, có tính liên thông, mở rộng được nguồn quy hoạch giữa các ngành, các cấp; chất lượng và nguồn quy hoạch cán bộ dồi dào, cơ bản đủ tiêu chuẩn, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc...

Có thể khẳng định, công tác cán bộ ở tỉnh ta trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định mà như trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Điều đó làm giảm uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào chế độ.

Những hạn chế, bất cập trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng cho cán bộ, đảng viên; bản thân cán bộ thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng; công tác quản lý, kiểm tra, bố trí, sử dụng cán bộ còn nhiều bất cập, yếu kém; kỷ luật cán bộ không nghiêm. Chưa có chính sách phát hiện, thu hút và tạo nguồn cán bộ trong nhiều lĩnh vực quan trọng; nhiều cơ chế, chính sách chậm đổi mới, thậm chí lạc hậu, thiếu động lực cho sự phát triển cán bộ...

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh, theo đồng chí Lê Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt những quan điểm cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa, khóa XVII về công tác cán bộ, đồng thời cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo. Trên cơ sở công tác quy hoạch cán bộ, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với đối tượng, đặc điểm, mục tiêu đào tạo cán bộ, gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với sử dụng cán bộ. Mỗi cán bộ khi được điều động, luân chuyển cần phải bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong nhân dân, từ đó đề ra biện pháp giải quyết phù hợp; tăng cường năng lực thực tiễn để giúp cho cán bộ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tiềm năng trí tuệ và sự sáng tạo đáp ứng yêu cầu hoạt động trong các lĩnh vực. Thông qua tự rèn luyện sẽ tạo ra được “cầu nối” giúp cho sự chuyển hoá giữa hệ thống tri thức khoa học đã được tích lũy trong học tập và công tác với thực tiễn cuộc sống; nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về công tác cán bộ. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, quản lý cán bộ; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tâm huyết với công việc, thực sự là công bộc của nhân dân; chú trọng phát hiện, tạo nguồn cán bộ từ các phong trào cách mạng của quần chúng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc... từ đó sẽ có kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lâu dài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh; thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, từ khâu nhận xét, đánh giá cán bộ phải bảo đảm dân chủ, khách quan, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín để đánh giá cán bộ; ban hành một số chính sách đối với cán bộ được cử đi đào tạo để khuyến khích cán bộ học tập nâng cao trình độ; có chính sách thu hút, sử dụng cán bộ có trình độ cao về tỉnh công tác...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, càng đòi hỏi công tác cán bộ phải cao hơn; phải thực sự lựa chọn những người cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; cùng với đó cần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương trong tỉnh, đó sẽ là tiền đề quan trọng, là nhân tố quyết định góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn