A- A+
Thị trấn Ngọc Lặc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ chủ chốt.
(THO) - Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Ngọc Lặc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện được các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch đề ra. Các xã, thị trấn đã chủ động ban hành kế hoạch, nội dung hướng dẫn cụ thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm chủ động nắm bắt, phát hiện những hạn chế, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh thành tích, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đến nay, đã có 53/53 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% các đảng bộ cơ sở đã bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 6.383 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đăng ký những việc gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động được xác định từng nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Quách Văn Khởi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Lặc, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công việc có những chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia và đi vào chiều sâu, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được đẩy lùi. Thời gian tới, Huyện ủy Ngọc Lặc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa ở các trường học; tổ chức cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các mô hình điểm, phát hiện các điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích