A- A+
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
(THO) - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả bước đầu.
Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng. Qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc; góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, nhìn nhận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa xác định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII trong nội bộ có ý nghĩa quan trọng, xem đây là cơ hội rất tốt để xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là CBCS đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân; xuất hiện nhiều gương dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp về người công an cách mạng trong lòng nhân dân. Song song với đó, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tập trung vào một số nội dung như: Không tổ chức ăn uống, liên hoan khi kết thúc hội nghị, kỳ họp, gặp mặt, tổng kết năm, kỷ niệm các ngày truyền thống; việc tổ chức cưới hỏi, ma chay phải thực hiện đơn giản; không sử dụng rượu bia đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc...; thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCA, ngày 9-6-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh đã ban hành Công văn số 28-CV/ĐUPCCC hướng dẫn một số công việc cần làm ngay trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị và dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Ngày 8-8-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, kết quả 100% CBCS không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 06–NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 1-8-2017, Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐUCA thực hiện trong toàn đảng bộ. Theo đó, Cảnh sát PCCC tỉnh đã bố trí biên chế theo hướng tăng cường, tập trung cho việc thực hiện các mặt chuyên môn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đào tạo huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, đảm bảo theo quy định của Bộ Công an về quản lý, sử dụng biên chế trong toàn lực lượng.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đi vào đời sống CBCS, Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng triển khai những vấn đề được quán triệt trong Nghị quyết Trung ương 4 vào thực tiễn. Trong đó, chú trọng giải pháp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy đảng các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể để thể hiện quyết tâm “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện nghị quyết. Từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu, kiên trì thực hiện nghị quyết; nâng cao công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các tổ chức cơ sở đảng, chắc chắn việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII  trong toàn Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

 

Bài và ảnh: Tô Thủy
(Cảnh sát PCCC tỉnh)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn