A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Ngày 19- 6, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; Chỉ thị số 12-CT/TW; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được  nghe các báo cáo viên truyền đạt, quán triệt, triển khai các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Chỉ thị số 12 ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế"; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị  "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng".

Đây là những Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận quan trọng, vừa có tính thời sự vừa có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động nghiên cứu và cụ thể hoá thành các chương trình hành động để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận trên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ quan trọng nên được Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình công tác.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn