A- A+
(THO) - Huyện ủy Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hội nghị được kết nối trực tuyến các điểm cầu tại 15 xã, thị trấn để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.
Tại hội nghị, với tinh thần tập trung, nghiêm túc, hơn 2.000 cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu nội dung cốt lõi Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Kết luận số 10 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Huyện ủy Đông Sơn xác định, đây là những nội dung quan trọng, vừa có tính thời sự vừa có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị đã tiến hành thảo luận xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong toàn đảng bộ một cách nghiêm túc, hiệu quả.

 

 

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn