A- A+
Tổ liên kết do nữ làm chủ xã Tân Dân (Tĩnh Gia) sinh hoạt, thanh toán vốn vay sản xuất. Ảnh: Lê Hà
(THO) - Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐH ĐBPN) toàn quốc lần thứ XII đi vào cuộc sống, góp phần cùng phụ nữ cả nước thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đã đề ra, Hội LHPN tỉnh đã phát động chủ đề thi đua năm 2017 với nội dung: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết ĐH ĐBPN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ công tác hội”.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội LHPN Việt Nam đã quán triệt, triển khai nghị quyết với những nội dung quan trọng, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cấp hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Đồng thời, các cấp hội tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐH ĐBPN) toàn quốc lần thứ XII đi vào cuộc sống,  góp phần cùng phụ nữ cả nước thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đã đề ra, Hội LHPN tỉnh đã phát động chủ đề thi đua năm 2017 với nội dung: “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết ĐH ĐBPN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII và nhiệm vụ công tác hội”. Ngay sau thành công ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng kết quả ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII tới cán bộ, hội viên và phụ nữ các cấp bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết trong các cấp hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII và chương trình toàn khóa các hội nghị ban chấp hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội LHPN tỉnh đã xác định 99 đầu việc để tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng rõ đầu việc - rõ thời gian. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết và hướng dẫn cán bộ Hội LHPN, các đồng chí ủy viên ban chấp hành các cấp viết bài thu hoạch nghị quyết, qua đó giúp cán bộ hội LHPN các cấp hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết, vận dụng sáng tạo  để xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa, từng năm gắn với thực hiện nghị quyết ĐH ĐBPN các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu đã đề ra. Tổ chức cấp phát văn kiện và tài liệu học tập nghị quyết đến 635 xã, phường, thị trấn trong tỉnh làm tài liệu sinh hoạt hội viên; xây dựng chuyên trang, phóng sự  tuyên truyền nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo hội LHPN các cấp tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai hội thi, giao lưu, lựa chọn tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII tại địa phương, đơn vị để tham gia vòng tuyển chọn do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đại hội của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, “Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội”, với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, các cấp hội và phụ nữ trong tỉnh sẽ tăng cường đoàn kết, quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để giúp phụ nữ phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, tạo điều kiện để thúc đẩy, khích lệ tinh thần khởi nghiệp, liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề của chính mình, của gia đình cũng như toàn xã hội. Đồng thời, tạo các diễn đàn để chị em trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở định hướng của Trung ương và của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị hội LHPN cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, những cách làm hay trong phong trào phụ nữ; tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ và những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cơ bản về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục mở rộng về quy mô và chú trọng về chất lượng, hiệu quả hoạt động khai thác nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Từ đầu năm 2017, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi đưa nghị quyết vào cuộc sống, như: Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng 15 mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại 5 đơn vị (TP Thanh Hóa, huyện Thạch Thành, huyện Yên Định, thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn); tổ chức ra mắt và thành lập 4 HTX dịch vụ thu gom rác thải tại huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn; tổ hợp tác sản xuất rau hữu cơ tại xã Định Bình, huyện Yên Định; ra mắt “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững” xã Đông Minh (Đông Sơn); Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Phụ nữ Bỉm Sơn với vệ sinh an toàn thực phẩm và nếp sống văn minh đô thị”... Cùng với đó, các cấp hội không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng, chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, củng cố tổ chức hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đa dạng hóa nội dung hoạt động với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, lấy quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ làm mục tiêu... Qua đó huy động được sức mạnh các tầng lớp phụ nữ ra sức thi đua, hoạt động, từng bước đưa Nghị quyết của ĐH ĐBPN toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành những công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả để khẳng định sự đúng đắn, tính khoa học và giá trị thực tiễn của nghị quyết đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

 

Phạm Thị Thanh Thủy
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn