A- A+
Ảnh minh họa.
(THO) - Triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 20- NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và NQ số 46/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, trong giai đoạn 2011 – 2016, có 19 nhiệm vụ cấp Nhà nước đã được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 165 tỷ đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học trung ương hơn 51 tỷ đồng.
Các chương trình, đề án này đã hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; đổi mới công nghệ quốc gia; hỗ trợ các tổ chức KH & CN công lập và doanh nghiệp KH&CN, bảo tồn và khai thác nguồn gen quốc gia.

Ngoài ra, để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển KH&CN gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai 6 chương trình, kế hoạch của địa phương: Phát triển tiềm lực KH&CN; ứng dụng KHCN nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cạnh tranh, xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững; ứng dụng KH&CN nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa - dịch vụ, hiện đại hóa công nghệ sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng; ứng dụng các thành tựu KH&CN trong y dược phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng KH&CN khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua triển khai các chương trình này, đã có 220 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh mới được thực hiện, trong đó có 170 nhiệm vụ đã được nghiệm thu.

Bên cạnh các chương trình, kế hoạch của tỉnh, nhiều ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển KH&CN.  Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, tạo bước đột phá trên một số lĩnh vực.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích