A- A+
Nông dân xã Thành Vinh (Thạch Thành) thu hoạch mía nguyên liệu.
(THO) - Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14-7-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 03, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực. Chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của cơ sở. Các cấp ủy đảng ở cơ sở thực sự là nòng cốt trong việc củng cố vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện về xã, từ xã lên huyện, giữa các cơ quan cấp huyện và từ xã sang xã. Trong điều động, luân chuyển cán bộ vừa bảo đảm yêu cầu rèn luyện, đào tạo cán bộ, vừa sắp xếp, bố trí lại cán bộ, nhất là người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, để phong trào địa phương, đơn vị phụ trách không chuyển biến, yếu kém kéo dài; đơn vị có biểu hiện cục bộ dòng họ, địa phương... Trong hơn 5 năm qua, số cán bộ được điều động, luân chuyển là 116 lượt; trong đó, từ cấp huyện về xã 27 đồng chí, từ cấp xã lên huyện 22 đồng chí, giữa các cơ quan cấp huyện 17 đồng chí, từ xã này sang xã khác 50 đồng chí. Sau điều động, luân chuyển có 46 đồng chí được bố trí giữ chức vụ cao hơn, 70 đồng chí được bố trí giữ chức vụ tương đương... Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí cán bộ cấp xã không phải là người địa phương, đến nay trên địa bàn Thạch Thành có 25/28 xã, thị trấn có từ 1 đến 3 chức danh thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý không phải là người địa phương. Ngoài ra, cấp ủy đảng các cấp đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ban thường vụ huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ, nhằm phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời việc thực hiện chưa đúng quy định. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Trong hơn 5 năm qua, ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập 5 trường tiểu học, thành lập mới 1 trường mầm non; đồng thời, tổ chức sáp nhập, thành lập tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 03, ban thường vụ huyện ủy thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ, công chức, đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Chất lượng đội ngũ cấp ủy đảng, cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.


Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 – NQ/HU ngày 14–7-2011 của ban chấp hành đảng bộ huyện về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Thạch Thành” đến cán bộ, đảng viên. Đồng chí Quách Thị Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: Ban thường vụ huyện ủy tiếp tục ban hành và thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, như quy định về phân cấp quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; đồng thời, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.


Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố... thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định của Đảng, vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc liên quan đến người dân làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Đồng thời, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn