A- A+
(THO) - Huyện ủy Vĩnh Lộc vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

 

Sau hội nghị này các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tổ chức học tập và triển khai nghị quyết và  xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích