(THO) - Xác định rõ công tác cán bộ có vị trí quan trọng đặc biệt, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua huyện Yên Định đã tập trung thực hiện chiến lược cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đã cơ bản bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu tương đối đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu.
(THO) - Sáng 8 - 12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 - 9 - 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” và triển khai Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 19 -10 - 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 – 2020”.
Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành chương trình đề ra.
(THO) - Sáng 30-11 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày làm việc thứ 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
(THO) - Ngày 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
(THO) - Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then chốt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong những yếu tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”.
(THO) - Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Ngọc Lặc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21-NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới.
Ngày 25-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Nghị quyết 09 và kết quả giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi Bài cuối: Nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
(THO) - Công cuộc xóa đói giảm nghèo là cả quá trình lâu dài và không dễ thực hiện, thế nhưng với kết quả “ấn tượng” bước đầu mà các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09 (NQ 09) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi Thanh Hóa một lần nữa khẳng định, khi nghị quyết hợp lòng dân sẽ nhân lên niềm tin, sức mạnh toàn dân để việc lớn hay nhỏ, dễ hay khó cũng đều đi đến thành công.
Nghị quyết 09 và kết quả giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi: Bài 2: Những “hạt giống đỏ” trên mặt trận giảm nghèo
(THO) - Đồng bào các dân tộc khu vực miền núi xứ Thanh không “đơn độc” trong “cuộc chiến” với cái nghèo, mà luôn có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên. Trong đó, vai trò của mỗi đảng viên được ví như những “hạt giống đỏ” trên mặt trận giảm nghèo.