A- A+
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, với các đại biểu dự Hội thảo Khoa học 65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy (tháng 2-2012).

(THO) - Trong những năm qua, ngành tuyên giáo Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.
Các hoạt động của ngành đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội; những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh và tình hình thế giới để báo cáo cấp ủy, đồng thời chủ động phối hợp mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác tuyên truyền bám sát theo kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Việc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh từng bước được đổi mới về hình thức quán triệt, triển khai, nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Ngoài ra, ngành đã thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.
 
Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2012 là, ngành đã thực hiện hiệu quả việc tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngay sau khi tiếp thu các nội dung tại hội nghị cán bộ toàn quốc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời ban hành kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của ban, tham mưu tổ chức các hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trên hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, đội ngũ báo cáo viên các cấp được chú trọng, quan tâm. Do có sự tham mưu kịp thời, triển khai sớm nên các Đảng bộ trực thuộc và các đoàn thể cấp tỉnh đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của các ban của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, quán triệt nghị quyết phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt của các địa phương, đơn vị đạt khoảng 97%, trong đó có một số địa phương, đơn vị đạt gần 100% như Yên Định, Hậu Lộc, Đông Sơn, Đảng ủy Quân sự tỉnh... Nhiều địa phương, đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập nghị quyết. Đáng chú ý, trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, tại nhiều địa phương, đơn vị đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước, có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai xây dựng nông thôn mới, từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với cung cấp các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 2 loại tài liệu, đó là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và giới thiệu “Một số tác phẩm bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nói về xây dựng Đảng, về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, về xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Đồng thời phối hợp với một số sở, ngành phát động cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy” sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thu hút trên 662.000 người tham gia; tổ chức thành công Hội thảo khoa học “65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy” thu hút nhiều giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học ở Trung ương và trong tỉnh tham luận, làm sáng tỏ nội dung các quan điểm trong lời dạy của Bác về xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu và những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong 65 năm qua theo lời dạy của Bác kính yêu.
 
Các lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ; giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; khoa giáo; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển của tỉnh và hội nhập quốc tế, cùng với thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy tuyên giáo các cấp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, chuyên viên, ngành tuyên giáo tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với việc triển khai các nội dung chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của tỉnh, đất nước; những kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết 11, Nghị quyết 13 của Chính phủ và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán