A- A+
(THO) - Sáng 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020”; các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 và kế hoạch của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.
 Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đối với một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các chính sách xã hội thời gian qua, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đã xây dựng mục tiêu tổng quát đó là tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Trên cơ sở mục tiêu này, nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó phải thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công; bảo đảm an sinh xã hội với các mục tiêu là tạo việc làm, thu nhập, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Để thực hiện mục tiêu trên, nghị quyết đã đề ra 5 nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo các kết luận của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đó là: Kết luận số 20 về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết luận số 22 về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Kết luận số 23 về một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và các kết luận Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai việc thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, các kết luận của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán