A- A+
(THO) - Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.
 
 Nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với một tình cảm hồ hởi, đồng tình, nhất trí cao. Nghị quyết xác định ba vấn đề cấp bách, bức xúc của Đảng hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện với mong muốn khắc phục những cách làm dàn trải trước đây, tạo ra bước chuyển biến cụ thể, thiết thực trong thực tế và nêu bốn nhóm giải pháp chủ yếu bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách đã nêu. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là giải pháp đầu tiên trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời có tác động trực tiếp, xuyên suốt và giúp thực hiện tốt tất cả các nhóm giải pháp nêu trên.

Thực hiện giải pháp tự phê bình và phê bình, quán triệt tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng thấy rõ hơn vai trò của tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng “Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Đối với Đảng ta cũng vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc xây dựng Đảng, là quy luật phát triển của Đảng, là công việc thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. Tự phê bình và phê bình là cuộc đấu tranh giữa mặt tích cực và mặt tiêu cực, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái đúng và cái sai trong bản thân mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, để “cốt giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc tốt hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”.

Một trong những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải nêu gương về đạo đức giúp thực hiện tốt hơn yêu cầu nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi nêu gương không chỉ là một nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức mà còn là một phương pháp lãnh đạo của Đảng. Người viết “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân thì mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Theo Bác, ai cũng phải nêu gương, nhưng nhấn mạnh người có chức vụ cao hơn, vị thế cao hơn, tuổi cao hơn thì phải nêu gương trước, lời nói đi đôi với việc làm, đảng viên phải làm gương trước cho quần chúng, thế hệ trước làm gương cho thế hệ sau, lãnh đạo nêu gương cho nhân viên.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng có tác dụng tích cực thực hiện giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò, vị trí của cán bộ và công tác cán bộ, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người nói, “Cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”, “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì”...

Về các giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách, theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp đã, đang và tiếp tục phải rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; rà soát cơ chế, chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản Nhà nước; tích cực thực hiện cải cách hành chính Nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng; rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức...

Nhóm giải pháp thứ tư về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã cho chúng ta thấy rõ vai trò của lý luận, của thực tiễn và quan hệ giữa lý luận với thực tiễn. Bác khẳng định, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhất quán quan điểm đó. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, đạo đức của người cách mạng như là gốc của cây, là nguồn của sông. Đồng thời cùng với thực hiện những lời dạy bảo của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần nhìn thẳng vào tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Bác để học tập và noi theo, để trở thành một người cách mạng, một người công dân tốt trong xã hội.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và cụ thể hóa cho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cơ quan, đơn vị, theo chúng tôi trong thời gian tới cần tập trung vào các công việc sau:

Một là, tăng cường giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo lập một đội ngũ cán bộ, đảng viên có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, nhân nghĩa; có năng lực trí tuệ và phấn đấu vì lợi ích chung; biết đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thông qua đó để chuyển hóa nhận thức, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt.

Hai là, tổ chức học tập, nghiên cứu nghiêm túc tại các chi bộ trong từng tháng, từng quý về nội dung học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Việc học chuyên đề năm 2012 không tổ chức học tập trung toàn đảng bộ như những năm trước mà tổ chức học tập, nghiên cứu tại các chi bộ, chủ yếu trong sinh hoạt chi bộ và do chi ủy tổ chức. Đây là hình thức mới, làm tốt sẽ tạo được nền nếp thường xuyên trong rèn luyện đạo đức, lối sống trong mỗi tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy bí thư chi bộ, chi ủy cần chuẩn bị kỹ về nội dung, thông tin, tư liệu, phương pháp thực hiện, tránh làm qua loa, đại khái, đọc tài liệu đơn thuần. Cấp ủy cấp trên cần bồi dưỡng, giúp đỡ thường xuyên cho bí thư chi bộ, đồng thời cần tăng cường kiểm tra việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi bộ để có sự điều chỉnh kịp thời và uốn nắn các thiếu sót, khuyết điểm, lệch lạc trong học tập ở cơ sở.

Ba là, tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, từng đối tượng gắn với quy định 19 điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đời sống và sinh hoạt, đồng thời để liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4; trong đó chú trọng phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các cấp, sự tiền phong gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện tư cách, đạo đức, lối sống, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa công sở trong các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị để rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Thông qua xây dựng văn hóa chính trị để xây dựng văn hóa công sở, bởi lẽ văn hóa chính trị là nền tảng tinh thần của xã hội; văn hóa công sở là điều cần thiết mà ta hướng tới, nền tảng tinh thần vững chắc là điều kiện thuận lợi và cơ bản cho việc xây dựng văn hóa công sở. Cần tập trung ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, tệ nạn xã hội, khắc phục tình trạng mất đoàn kết, đơn, thư tố cáo mạo danh, nặc danh; quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng mạnh hơn, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và pháp luật; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tình trạng lãng phí, thất thoát trong doanh nghiệp, trong quản lý đất đai, trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong chi tiêu ngân sách Nhà nước; hạn chế tình trạng phục hồi những hủ tục mê tín, dị đoan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm tính nghiêm túc, nắm vững và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự tự giác, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao, có tác phong làm việc khoa học, giao tiếp văn minh, lịch sự, sát thực tế, gần dân, có tinh thần học tập nâng cao trình độ mọi mặt, cập nhật kiến thức phục vụ công việc hiệu quả.

Năm là, coi trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; cấp ủy lựa chọn một số vấn đề bức xúc nổi lên trong cơ quan, đơn vị đưa ra trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp giải quyết cụ thể. Phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân, của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng và tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền những nhân tố tích cực, quảng bá gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, để Đảng luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cần phải thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách trong công tác chỉnh đốn và xây dựng Đảng hiện nay. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức cơ sở Đảng, trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân là một giải pháp hữu hiệu góp phần đem lại những chuyển biến mới, quan trọng, tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán