A- A+
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

(THO) - Trong 2 ngày 23 và 24-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tham gia dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012; nghị quyết lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012 và một số nội dung quan trọng khác.
   Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

   Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nêu rõ mục đích, yêu cầu, trong đó xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt nghị quyết là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hơn; tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ hơn. Việc triển khai thực hiện nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nóng vội; nhưng phải khẩn trương, kiên quyết, không chờ đợi, không để rơi vào trì trệ, hình thức; phải đặt trong tổng thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo đảm an sinh xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Dự thảo kế hoạch cũng nêu cụ thể nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết sẽ được tiến hành trong tất cả các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm nội dung của nghị quyết sẽ được phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Về việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, dự thảo kế hoạch nêu cụ thể về đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; cách tiến hành kiểm điểm; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Dự thảo kế hoạch đã phân công trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

   Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy trình bày các hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

   Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cao với dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng. Về tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, các ý kiến đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, đồng thời cần hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn, tránh trùng lặp giữa kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng. Một số ý kiến cho rằng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ lãnh đạo nên thực hiện việc kiểm điểm từ chi bộ trước, sau đó các chi bộ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ cấp ủy và thực hiện các bước tiếp theo; cần chú ý để tránh tình trạng lợi dụng việc tự phê bình và phê bình để hạ uy tín cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. Các sở, ban, ngành nên lấy ý kiến của các cơ quan trực thuộc cấp dưới để có thêm thông tin. Các ý kiến đều cho rằng để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt kết quả cao, cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đồng thời, cùng với việc thực hiện nghị quyết cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng.

   Kết luận các nội dung này, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban tham mưu tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, kết hợp kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cần phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và tích cực, bảo đảm đúng thời gian, đúng thành phần và đối tượng như trong kế hoạch. Công tác tự phê bình và phê bình phải được thực hiện trong tất cả các cơ quan, tổ chức Đảng, bảo đảm dân chủ trên tinh thần xây dựng, mở rộng đối tượng để lấy ý kiến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết để hiểu đúng, làm đúng. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2012, nhất là việc phát triển kinh tế - xã hội.

   Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và điều động, luân chuyển cán bộ. Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thống nhất đưa một số chức danh vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục lấy ý kiến đóng góp rộng rãi để hoàn thiện quy chế, quy định, trong đó cần phải bám sát Điều lệ Đảng năm 2011; cùng với Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường quản lý các chức danh khác không thuộc phạm vi Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với cán bộ khối Đảng, đoàn thể.

   Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012 và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

   Ngày 24-3, hội nghị tiếp tục làm việc.
 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán