A- A+
(THO) - Phát huy những thành tích, kết quả của những năm đổi mới, bước vào năm 2017 công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền; bám sát định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thi đua “nghiên cứu tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, dạy - học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trong năm nhà trường đã  đổi mới đồng bộ và toàn diện công tác ĐT, BD tạo đột phá ở một số khâu, quy mô ĐT, BD lớn nhất, chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực.  Nội dung, chương trình  ĐT, BD được cải tiến theo phương châm “rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn”; chú trọng cập nhật kiến thức mới, kiến thức thực tiễn, bổ sung cập nhật tình hình, nhiệm vụ địa phương Thanh Hóa vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị (LLCT). Các bước, quy trình lên lớp được thực hiện nghiêm túc; hình thức mở lớp được đa dạng hóa; tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp, đánh giá chất lượng dạy - học.  Trong năm qua, trường đã phối hợp tổ chức thành công 147 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần đưa quy mô ĐT, BD của nhà trường lớn nhất từ trước đến nay gồm 256 lớp với 27.203 học viên.


Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn phát triển toàn diện theo hướng thiết thực, đảm bảo chất lượng. Mục tiêu, nội dung, phương thức nghiên cứu được định hướng rõ ràng theo phương châm “xã hội hóa nghiên cứu tìm hiểu, ưu tiên nghiên cứu phát hiện, khuyến khích nghiên cứu tư vấn” và  “sâu địa bàn, sát lĩnh vực, phát hiện kịp thời, đề xuất được giải pháp”. Chất lượng nghiên cứu khoa học được nâng lên. Nhiều ý tưởng, giải pháp hay trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được vận dụng vào đổi mới và nâng cao chất lượng ĐT, BD cán bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, nhà trường  đã chủ động triển khai có hiệu quả 12 nhiệm vụ khoa học được giao; đề xuất và được phê duyệt 15 nhiệm vụ mới để triển khai trong năm 2018. Tăng lượng phát hành tập san “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn” phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý từ 1.200 cuốn/số/quý lên 3.000 cuốn/số/quý. Phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật biên tập và phát hành 7 sách chuyên khảo, tham khảo có giá trị khoa học và thực tiễn cao phục vụ nghiên cứu, dạy - học và công tác lãnh đạo, quản lý.


Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên được quan tâm đồng bộ, chất lượng không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác ĐT, BD cán bộ. Nhà trường đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh. Theo đó, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn; nguồn nhân lực được phân công, sắp xếp lại và được sử dụng, phát huy hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên được chăm lo bồi dưỡng phát triển năng lực, nhất là năng lực quản lý, kiến thức thực tiễn và kỹ năng dạy học tích cực. Hiện nay nhà trường có 7 tiến sĩ và nghiên cứu sinh, là trường có số lượng tiến sĩ và nghiên cứu sinh nhiều nhất, chất lượng đội ngũ tốt nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh.


Bên cạnh đó nhà trường đã thực hiện thành công chương trình hợp tác quốc tế trong ĐT, BD cán bộ. Cụ thể hóa biên bản ghi nhớ giữa Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020, nhà trường đã tổ chức đào tạo trình độ trung cấp LLCT cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trong quá trình học tập, các học viên học hỏi thêm những kinh nghiệm trong lãnh đạo đổi mới phát triển kinh tế - xã hội..., tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người Thanh Hóa, Việt Nam.


Công tác xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu được coi trọng và đạt kết quả tốt. Phát huy dân chủ trong việc bổ sung, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy chế nội bộ làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và thực hiện mọi hoạt động của nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật; đảm bảo về chế độ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, giảng viên, học viên; đảm bảo kỷ cương, nền nếp, xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Tiếp tục xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hoạt động chào cờ đầu tuần, đầu tháng gắn với việc tôn vinh tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu mang nhiều ý nghĩa giáo dục và tạo nét đẹp riêng của Trường Chính trị tỉnh.


Bước sang năm 2018 - năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thi đua để phát triển” nhà trường tiếp tục đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động. Trong đó, nâng cao chất lượng ĐT, BD, nghiên cứu khoa học là trung tâm; đổi mới quản lý là then chốt; đổi mới phương pháp, đánh giá dạy - học là đột phá; xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Kiên trì thực hiện 5 định hướng đổi mới: Chuyển nhận thức từ người thầy là trung tâm sang người thầy và học viên là trung tâm; chuyển từ dạy - học kiến thức là chủ yếu sang dạy - học phát triển phẩm chất và năng lực; chuyển căn bản từ phương pháp dạy - học thụ động - độc thoại - lý thuyết sang phương pháp chủ động - trao đổi - xử lý tình huống; chuyển từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình; chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo. Theo đó, nhà trường sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:


Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ĐT, BD. Chủ động triển khai kế hoạch ĐT, BD đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện mở các lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; đa dạng hóa các hình thức mở lớp đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa, nâng cao trình độ LLCT, kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị. Kiên trì thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp giảng dạy ở các lớp, các hệ theo phương châm dạy – học: Hiểu, vận dụng, xử trí với nguyên tắc 3 tăng: Tăng chủ động - tăng thực hành - tăng xử lý tình huống; 3 giảm: Giảm thụ động - giảm độc thoại - giảm lý thuyết. Thực hiện có hiệu quả 5 đổi mới phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong đánh giá kết quả trước - trong và sau ĐT, BD.


Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được phê duyệt. Chú trọng biên tập, sử dụng có hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng ĐT, BD cán bộ và công tác lãnh đạo, quản lý. Đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của giảng viên, học viên. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh.


Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới.  Tổ chức sắp xếp, luân chuyển cán bộ, giảng viên phù hợp với chuyên môn, năng lực, biên chế theo quy định. Quan tâm, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ ĐT, BD cán bộ. Chú trọng đánh giá, phân loại, bồi dưỡng giảng viên. Bên cạnh đó, chủ động mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các địa phương trao đổi, báo cáo các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.


Thứ tư, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định làm cơ sở cho điều hành hoạt động khoa học, kỷ cương, dân chủ, đúng pháp luật. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện 5 giá trị chuẩn mực “kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo”  trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy chế ứng xử văn hóa trường Đảng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng tác phong nghiên cứu, dạy - học, quản lý, phục vụ khoa học, quan hệ, ứng xử thân thiện, giàu tính đảng.


Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt.  Phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tiếp tục ĐT, BD trình độ trung cấp LLCT cho 35 cán bộ lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn. Tham mưu kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị (4-6-1949 – 4-6-2019). Quan tâm tổng kết thực tiễn đổi mới công tác ĐT, BD, nghiên cứu khoa học; kịp thời đề xuất cải tiến nội dung chương trình, quy định về quản lý ĐT, BD, chế độ chính sách...


Một mùa xuân mới đang về, cùng chung vui với những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường nguyện quyết tâm thi đua từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, với khí thế mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa trở thành trường chính trị đạt chuẩn đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước.

 

TS. Lương Trọng Thành
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa