A- A+
Lãnh đạo Huyện ủy Hoằng Hóa, xã Hoằng Lưu thăm mô hình sản xuất cây măng tây của gia đình anh Nguyễn Văn Khánh, thôn Nghĩa Lập.
(THO) - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là 1 trong 4 khâu đột phá và xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu đảm bảo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.
Thực hiện đồng bộ công tác điều động, luân chuyển cán bộ


Xác định điều động, luân chuyển cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo, giữ vững quốc phòng, an ninh, thời gian qua tỉnh ta đã thực hiện khá đồng bộ công tác điều động, luân chuyển cán bộ.


Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ thực sự có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã ban hành Đề án “Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; công chức cấp huyện, cấp xã, thị trấn”, đồng thời đã tổ chức triển khai, quán triệt, học tập, nhằm tạo sự thống nhất trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện... từ đó đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ,  khách quan, đảm bảo nguyên tắc trong công tác cán bộ của đảng.


Từng giữ chức vụ Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Hoằng Hóa, tháng 9-2016, đồng chí Đinh Thanh Liêm được luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Đức. Ở cương vị mới, bằng trách nhiệm và khả năng của mình, đồng chí đã cùng ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy xã xây dựng kế hoạch lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời “xốc” lại tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức xã; phân công, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy bám cơ sở; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM); chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 24,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 17,5% năm 2011 giảm còn 4,18%. Tháng 3-2017 xã đã “về đích” NTM, sớm hơn so với dự kiến 1 năm.


Đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa cho biết: Từ năm 2015 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển 48 đồng chí, trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện về làm bí thư đảng ủy xã 2 đồng chí; phó bí thư thường trực đảng ủy xã 1 đồng chí; phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã 2 đồng chí; điều động cán bộ chủ chốt giữa các xã 43 đồng chí. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.


Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức; từng bước khắc phục được tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hơn. Cán bộ điều động, luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện, từ cấp huyện về cấp xã, nhìn chung đều trong nguồn quy hoạch, trẻ, khỏe, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tiếp cận nhanh với cơ sở; các đồng chí đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng được uy tín, đoàn kết, nhất trí trong tập thể thường trực, thường vụ cấp ủy, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở các địa phương.


Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu


Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Đảng bộ huyện Quảng Xương luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, huyện Quảng Xương đã cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, tập trung vào việc chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV được nâng lên. Trong chương trình XDNTM, nhiều cán bộ chủ chốt cơ sở đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi... Nhờ đó, phong trào XDNTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đến thời điểm này, 27/29 xã đã đạt chuẩn NTM. Đạt được kết quả trên là nhờ CBĐV luôn thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở đã dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, thực hiện, từ đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.


Trên cơ sở Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1089-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trong đó quy định cụ thể 7 yêu cầu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn với những việc làm cụ thể trong nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh, Ban Thường  vụ Tỉnh ủy đã chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung  lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Khu C Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án nhà ở hỗn hợp và khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp Cồn Nổi Sầm Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 47; đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020... UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị và UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị, đã căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể đề ra những quy định thiết thực. Nhiều cấp ủy đảng đã ban hành chỉ thị, nghị quyết yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trước hết với lãnh đạo chủ chốt, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn thực hiện trong ngành, địa phương; phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý tại cơ sở. Một số cơ quan, sở, ban, ngành quy định cụ thể về trách nhiệm của CBĐV gương mẫu trong sinh hoạt đảng, trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; có nơi còn quy định trong quy chế làm việc...


Nhìn chung, CBĐV đều thấm nhuần các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; trong công tác đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, tự sửa chữa, tự học tập, tự rèn luyện ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực và tạo chuyển biến rõ nét đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách và thái độ ứng xử với nhân dân trong thực thi nhiệm vụ. Những tấm gương, những việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng, nhất là người đứng đầu đã thể hiện sự trăn trở vì tập thể, như: Đổi mới và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc khoa học, có kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị... Nhiều cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gương mẫu hiến đất mở đường dồn điền, đổi thửa, XDNTM ở các huyện: Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Như Thanh, Ngọc Lặc, TP Thanh Hóa... góp phần củng cố niềm tin cho CBĐV và nhân dân.


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Xác định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”, những năm qua, cùng với việc triển khai, quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Bên cạnh việc chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên các cấp trực tiếp phụ trách các đơn vị và dự sinh hoạt chi bộ theo quy định, nhằm kịp thời động viên, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời nắm chắc tình hình chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).


Khắc phục tính đơn điệu, lúng túng trong sinh hoạt chi bộ, những năm gần đây, chi bộ thôn Bàn, xã Quang Hiến (Lang Chánh) đã xây dựng được nội dung cụ thể; mỗi quý xây dựng một nghị quyết chuyên đề phù hợp, như: XDNTM, sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang... Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thảo luận sôi nổi và thường có từ 5 đến 7  người tham gia ý kiến. Đồng chí Lê Văn Thêm, Bí thư chi bộ thôn Bàn cho biết: “Do xác định được hạn chế cần khắc phục và xây dựng được nội dung cụ thể để đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện cải tạo, chuyển đổi hơn 5 ha đất vườn rừng, 3 ha vườn tạp, 3 ha rau màu hàng hóa, chăn nuôi phát triển mạnh chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ nuôi thành đàn từ 8 con trâu, bò trở lên và có ý thức chăm sóc tốt, thu nhập bình quân đạt 26,3 triệu đồng/người/năm”. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở chi bộ thôn Bàn đã có chuyển biến rõ rệt.


Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 12.072 chi bộ, trong đó có 675 chi bộ cơ sở và 11.397 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 222.359 đảng viên. Những năm gần đây, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ bản các chi bộ trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng, số chi bộ sinh hoạt đủ 12 kỳ/năm đạt trên 87,15%; nhiều nơi đã thống nhất được lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng (thường ngày mùng 3 hàng tháng); phân công cán bộ, cấp ủy cấp trên theo dõi, chỉ đạo và dự sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã duy trì chế độ họp chi ủy thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm trước khi họp chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao  trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả; bàn bạc có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể, bình quân từ 3-4 lần/năm, các chi ủy, chi bộ đã lựa chọn chuyên đề mới phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung... Nội dung sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia sôi nổi, dân chủ, có tính chiến đấu cao, qua đó, vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị được tăng cường và phát huy tốt hơn.


Với những giải pháp đồng bộ, khoa học, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, cùng với những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng có chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ giữa dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa