A- A+
(THO) - Yêu cầu phát triển của Bỉm Sơn trong tình hình mới đặt ra cho đảng bộ thị xã phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất, năng lực, trình độ, vừa có bản lĩnh, phương pháp, phong cách làm việc khoa học để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà đảng bộ và nhân dân giao phó.
Để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị được coi là yếu tố then chốt. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt thị xã có 211 đồng chí; trong đó, nữ chiếm 25,6%, trình độ chuyên môn thạc sĩ chiếm 33,5%; lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 31,3%. Hằng năm, có hơn 75% cán bộ chủ chốt diện ban thường vụ thị ủy quản lý được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để đạt được kết quả này, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn luôn quan tâm đến các khâu trong công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ đến thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt hiện nay ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đa số được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, trung thành với lý tưởng cách mạng và công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện; vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đây thực sự là hạt nhân trong hệ thống chính trị, là nòng cốt trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, ban thường vụ thị ủy đã vận dụng đường lối, chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Thanh Hóa để xây dựng hệ thống văn bản, thực hiện các khâu của công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của thị xã. Trong đó, đề cao trách nhiệm của thị ủy và các cấp ủy đảng cơ sở trong công tác cán bộ; công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy chế và hướng dẫn của cấp trên. Quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ từ thị xã đến cơ sở. Việc tuyển chọn, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy hoạch bảo đảm quy trình và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, đa số đã phát huy được năng lực, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai thực hiện thường xuyên; phần lớn số cán bộ được luân chuyển đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới và trưởng thành. Đến nay, Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ bố trí các chức danh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án, trưởng công an thị xã và chức danh bí thư hoặc chủ tịch UBND phường không phải là người địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tiếp tục xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, phong cách làm việc khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm về chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Để đạt được yêu cầu này, đảng bộ thị xã chú trọng việc đánh giá cán bộ, đổi mới cách thức trong đánh giá cán bộ theo hướng xây dựng bộ tiêu chí phục vụ đánh giá cán bộ cho từng chức danh; mở rộng việc lấy thông tin về cán bộ trước khi đánh giá; để qua đó đánh giá đúng cán bộ, làm cơ sở cho các quyết định quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, đề bạt đối với cán bộ. Đồng thời, thông qua đánh giá đúng cán bộ sẽ cung cấp thông tin phản hồi để cán bộ biết rõ về năng lực, thực hiện công việc của họ hiện tại đang ở mức độ nào; qua đó, giúp họ phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, góp phần chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có tính kế thừa, phát triển, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, đảng bộ thị xã tập trung thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, đây là chủ trương rất quan trọng trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn. Tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đơn vị, tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết. Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị; cũng như thực hiện việc bố trí cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Đây là những giải pháp cốt yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển thị xã Bỉm Sơn trong thời gian tới. Hàng năm, tiến hành đánh giá cán bộ chủ chốt một cách thực chất gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý cán bộ theo quyết định phân công, phân cấp quản lý cán bộ. Thực tế công tác cán bộ ở Bỉm Sơn cho thấy, để có đội ngũ cán bộ vững vàng, đồng bộ, khắc phục những hạn chế, thiếu hụt về cán bộ đòi hỏi công tác cán bộ cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, khách quan từ khâu lựa chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa