A- A+
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.
(THO) - Từ bao đời nay, Thanh Hóa được biết đến là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, có truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và hiếu học. Truyền thống đó đã và đang được phát huy, tác động tích cực đến việc học tập của các tầng lớp nhân dân nói chung và của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị nói riêng.
 Luật Giáo dục năm 2005 xác định: “Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là cơ sở giáo dục thường xuyên được tổ chức tại xã, phường, thị trấn”, là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập (XHHT) từ cơ sở, cũng như đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên (HTTX), học tập suốt đời (HTSĐ) của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Trong những năm qua, các trung tâm đã liên kết với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng XHHT để người dân nhận thức được vai trò của việc học, đồng tình, tích cực tham gia học tập. Bên cạnh đó, thường xuyên khảo sát, tìm hiểu nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân để xây dựng kế hoạch, chương trình học tập đúng và trúng mục đích học tập. Theo thống kê, 18 năm qua, các TTHTCĐ trong toàn tỉnh đã thu hút được trên 22 triệu lượt người tham gia học tập ở nhiều nội dung khác nhau. Cùng với việc học tập tại TTHTCĐ, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, phong trào xây dựng các mô hình học tập không ngừng phát triển. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 35,91% gia đình đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, 48,14% dòng họ đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”; 60,73% cộng đồng đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay, việc học tập của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Đơn cử như, một số cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc HTTX, HTSĐ; chưa thực sự tự giác học tập, tâm lý người học chưa chủ động tự học để nâng cao trình độ, năng lực công tác, năng suất, chất lượng lao động, đặc biệt là người dân sống ở các xã bãi ngang, ven biển, miền núi. Thêm một cái khó nữa là điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng của từng vùng đã chi phối lớn đến việc học của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, nhất là vùng đồng bào miền núi với trình độ dân trí không đồng đều, số người dân tộc thiểu số mù chữ ở mức độ I (chưa hết lớp 3) còn 1,97%, ở mức độ II (chưa hết lớp 5) còn 2,83%. Một bộ phận người dân tộc, không biết đọc, viết và nói tiếng phổ thông; phong tục tập quán lạc hậu, tính tự ti, tự ái dân tộc cao; đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn... vì vậy việc tổ chức  học  tập cho các đối tượng này đang là vấn đề nan giải.

Hiện, việc học của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được thực hiện ở cả 3 hình thức: Chính quy, không chính quy, phi chính quy. Thực tế, chỉ có một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được học theo hình thức chính quy, còn hầu hết người lớn học tập theo hình thức không chính quy ở các trường đại học, học viện, ở các cơ sở giáo dục thường xuyên, dạy nghề tỉnh, huyện, TTHTCĐ xã và tự học theo hình thức phi chính quy, qua đài, báo, thư viện, internet... Trong khi đó, các điều kiện đảm bảo cho việc học không chính quy và phi chính quy ở các TTHTCĐ, gia đình, thư viện... đang còn nhiều bất cập, thiếu thốn, khó khăn cả về cơ chế, chủ trương, chính sách, cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có tới trên 70% giáo viên biệt phái năng lực chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự tâm huyết với công việc hoặc có điều kiện hoàn cảnh không thể đứng lớp nên bố trí về công tác ở trung tâm.

Cùng với khó khăn trên, việc đầu tư các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) và cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động của TTHTCĐ chưa được các cấp chính quyền và ngành giáo dục quan tâm đúng mức, thậm chí còn coi nhẹ. Đây là “rào cản” lớn nhất làm cho việc học của người lớn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có Quyết định số 448/QĐ-KHVN, ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức, đánh giá công nhận các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập cấp thôn, bản, khu phố, đơn vị học tập thuộc xã quản lý; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 44/TT-BGDĐT, quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Với Thông tư 44, tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, quá nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung trùng lắp, không có định lượng, định tính, dàn trải; thủ tục, hồ sơ, cách thu thập minh chứng, cho điểm đánh giá, xếp loại phức tạp... Trong khi đó, việc hỗ trợ của Nhà nước và huy động các nguồn lực tham gia làm công việc này rất hạn chế, khó khăn. Hơn nữa, những nội dung và tiêu chí đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã thiếu lồng ghép với các tiêu chí, nội dung của các phong trào, các cuộc vận động lớn như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Xây dựng XHHT là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhưng “Cộng đồng học tập” cấp xã chưa được xem là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, trong giai đoạn tới, cần hơn nữa sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mỗi người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập và việc HTTX, HTSĐ của mỗi người nhằm xây dựng thành công XHHT từ cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tủ sách trong các trường học, thư viện, nhà văn hóa thôn, xã, tại TTHTCĐ. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề; chỉ đạo tổng kết các mô hình, điển hình về xây dựng XHHT. Quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ các nguồn lực xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa - xã hội ở cơ sở, nhất là đảm bảo cho TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả, tương xứng với vai trò là một cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở cơ sở.

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia học tập các chương trình học tập chính quy, không chính quy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng lao động, kỹ năng sống... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập phải được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các phong trào, các cuộc vận động khác và trở thành tiêu chí quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa