A- A+
(THO) - Ngày 30-3-2017, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 197/VP-THKH thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015. Sau đây là nội dung của thông báo.

Ngày 8-3-2017, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 128/VP-THKH thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xung quanh việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Về nội dung trên, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương  như sau:

Để tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; tại cuộc họp ngày 17-2-2017, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh lãnh đạo sở; nắm tình hình công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015,  trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Công văn số 1525- CV/VPTU ngày 23-2-2017 của Văn phòng Tỉnh ủy).

Tiếp đó, ngày 28-2-2017, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ký Công văn số 444-CV/TU giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo  UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 1-3-2017 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2043/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 7-3-2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-TTTH thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015.

Như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo làm rõ đúng sai, rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, so với ngày báo chí đưa tin (ngày 6-3-2017) trước đó 19 ngày.

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, ngày 22-3-2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Báo cáo số 67/BC-BTCTU “giải trình việc cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020”; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh có Báo cáo số 78/BC-ĐUK ngày 24-3-2017 về kết quả kiểm tra quy trình xem xét kết nạp Đảng, thủ tục đề nghị kết nạp Đảng, thủ tục đề nghị chuyển Đảng chính thức, hồ sơ Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2015-2020, việc quản lý đảng viên và các văn bản có liên quan đối với đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh; ngày 24-3-2017, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Kết luận số 279/KL-TTTH kết luận “Việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015”. Trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Kết quả như sau.

A . Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm  quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015.

I. Về bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015.

1. Việc Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2180/QĐ-SXD ngày 26-7-2013, quy định tiêu chuẩn, điều kiện quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó phòng thuộc sở, nhưng không đưa vào nội dung văn bản này tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, là không đúng quy định tại Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

2. Giai đoạn 2010-2015 Sở Xây dựng bổ nhiệm một số trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước là không đúng quy định tại Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Bổ nhiệm thừa cán bộ cấp phòng: Đến thời điểm 31-12-2015, Sở Xây dựng thừa 6 phó trưởng phòng so với Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10-4-2009 của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

II. Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

1. Về việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức:

Ngày 7-5-2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó có danh sách trúng tuyển đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngày 13-9-2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 3212/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên năm 2012-2013, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh trúng tuyển công chức vào Sở Xây dựng.

Ngày 27-9-2013, Giám đốc Sở Xây dựng có Quyết định số 2991-QĐ-SXD tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh công tác tại Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản kể từ ngày 30-9-2013.

Như vậy việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

2. Về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Ngày 18-4-2014 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Ngày 7-11-2014 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”, “có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước là không đúng quy định tại Mục C, Khoản 2 Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16-4-2002 của UBND tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

III. Về cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Ngày 20-9-2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện.

Ngày 23-9-2016, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Việc Giám đốc Sở Xây dựng cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc là đúng quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 20, Quyết định 685/QĐ-UBND ngày 2-3-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, việc Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 2-3-2007 của UBND tỉnh, không thông báo công khai cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

IV. Về quản lý hồ sơ công chức của bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) của bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã không còn lưu giữ tại Sở Xây dựng. Vì ngày 23-9-2016 ông Chánh Văn phòng Sở Xây dựng đã bàn giao cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi bà Trần Vũ Quỳnh Anh nhận quyết định thôi việc.

Việc Giám đốc Sở Xây dựng quản lý không chặt chẽ, để chánh văn phòng sở giao hồ sơ công chức cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi thôi việc là không đúng quy định tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17-12-2012 của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

V. Về xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 và trong việc quản lý cán bộ năm 2016.

1. Các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của giám đốc sở giai đoạn từ ngày 11-10-2010 - 7-12-2015.

2. Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010-2015 chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan.

3. Trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về ông Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thời kỳ 2010-2015 và các cán bộ, công chức có liên quan.

4. Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ ngày 23-9-2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng hiện nay.

Việc giao hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi có quyết định thôi việc thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng sở hiện nay.

5. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

VI. Về xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29-3-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

B. Việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

1. Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 15- HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 02-QĐ/TU ngày 18-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 27-2-2014, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, tại thời điểm tháng 4-2014, Sở Xây dựng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo sở giai đoạn 2015 - 2020 là theo chủ trương chung của tỉnh.

Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020, trong đó có bà Trần Vũ Quỳnh Anh, được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đến tháng 3-2017, cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo sở giai đoạn 2015-2020, đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch.

2. Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020, tại thời điểm năm 2014 có những thiếu sót sau:

a, Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch đã đề nghị bổ sung bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào quy hoạch, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên.

b. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Về làm rõ trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót nêu trên

Việc quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh xảy ra trong thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 10-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra thiếu sót trên và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

C. Về việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản đi học cao cấp lý luận chính trị.

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện xét, cử cán bộ đi học bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Công văn số 4741-CV/BTCTW ngày 20-5-2013, của Ban Tổ chức Trung ương: bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đảng viên, trình độ chuyên môn đại học, tuổi 29, chức vụ trưởng phòng, chức danh quy hoạch: Phó giám đốc sở (tại Quyết định số 1661-QĐ/TU ngày 29-10-2014, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

2. Tuy nhiên, quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, để tạo điều kiện cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào đối tượng được đi học.

3. Về làm rõ trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót

Căn cứ nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra  thiếu sót trên và xử lý nghiêm theo quy định.

D. Về kết quả kiểm tra quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, quản lý đảng viên, đối với đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh

1. Việc xem xét, kết nạp quần chúng Trần Vũ Quỳnh Anh vào Đảng được thực hiện theo Điều 4, Điều lệ Đảng và Điểm 3, Hướng dẫn số 01-HD/TW, của Ban Bí Thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

2. Qua kiểm tra phát hiện: Việc khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm của đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh chưa đầy đủ, đã vi phạm Điều 4 Điều lệ Đảng “... báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ”; và Điểm 13, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm “...báo cáo lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, kê khai tài sản thu nhập không đúng quy định”.

Như vậy, đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh, chi bộ Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Đảng bộ Sở Xây dựng có trách nhiệm trong việc xác nhận lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, quản lý hồ sơ và quản lý đảng viên.

3. Về nội dung xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 20-9-2016, đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn xin thôi việc gửi lãnh đạo Sở Xây dựng, ngày 23-9-2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 5406/QĐ-SXD, cho thôi việc đối với đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh. Tuy nhiên, đảng ủy sở không báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh việc đã cho đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh nghỉ việc và không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh, là không đúng quy đinh tại mục 6.3, điểm 6.3.1, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Việc sinh hoạt chi bộ và đóng Đảng phí.

Từ tháng 9-2016 đến nay, đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh không sinh hoạt chi bộ và từ tháng 1-2017 đến nay không đóng Đảng phí và cũng không sinh hoạt chi bộ là vi phạm Khoản 1, Điều 8 Điều lệ Đảng.

5. Về xử lý trách nhiệm:

Căn cứ những sai phạm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng, đối với đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh và các cá nhân có liên quan, để xử lý nghiêm theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định khác của Trung ương.

Đ. Việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

1. Trong quá trình công tác của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Hợp đồng lao động tại Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2010 đến tháng 12-2010; hợp đồng lao động làm công việc thủ quỹ, văn thư, tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng từ tháng 1-2011 đến tháng 3-2012; cán bộ, rồi phó phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản từ tháng 4-2012 đến ngày 23-9-2016), chưa phát hiện được bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức; vì vậy, chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà.

2. Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hằng năm, đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm quy định “kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực”; còn vi phạm quy định không “khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình”; những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa xin thông báo đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa