A- A+
Một buổi triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ huyện Nông Cống.
(THO) - Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 71 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó có 32 đảng bộ xã, thị trấn; 16 đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp; 11 đảng bộ, chi bộ khối doanh nghiệp; 2 đảng bộ khối lực lượng vũ trang. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 485, trong đó có 301 chi bộ thôn, tiểu khu, 184 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, với 9.915 đảng viên.
Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong huyện đã phát huy vai trò trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh. Hướng trọng tâm vào việc ban hành các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã ban hành được các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, đảng viên phụ trách các lĩnh vực công tác, theo dõi, chỉ đạo địa bàn định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc thực hiện đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt; có trên 80% chi bộ quy hoạch được cấp ủy, chất lượng quy hoạch được nâng lên. Từ năm 2011 đến nay, đã cử 42 đồng chí đi học cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, 35 đồng chí đi học thạc sĩ, 53 đồng chí đi học đại học các chuyên ngành; bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 1.320 đồng chí, đào tạo sơ cấp, trung cấp lý luận cho 744 đồng chí. Tổ chức bộ máy ở cơ sở cơ bản được tinh gọn; đội ngũ cán bộ được đào tạo tăng lên về số lượng và chất lượng, có năng lực lãnh đạo, điều hành công việc, có uy tín trong đảng bộ và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng củng cố TCCSĐ vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời mục tiêu, lý tưởng. Năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với giải quyết những vấn đề từ thực tiễn địa phương, đơn vị chưa hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi xuất khẩu lao động còn lúng túng, bất cập. Đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác Đảng ít được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ...

Từ những hạn chế, khuyết điểm trên đòi hỏi các TCCSĐ phải xây dựng tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm được điều đó, Đảng bộ huyện Nông Cống đang đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền triển khai quán triệt học tập nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, việc xây dựng chương trình hành động phải thiết thực, phù hợp, sát tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mô hình TCCSĐ đảm bảo theo nguyên tắc  Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chăm lo xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Từng bước tiến tới thống nhất mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tiểu khu và cấp trường; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch HĐQT hoặc giám đốc trực tiếp làm bí thư cấp ủy. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm và quy hoạch cán bộ định kỳ; tăng cường, điều động luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, giải quyết dứt điểm những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tuân thủ và chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

 

 Bài và ảnh: Mai Trang
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Cống)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa