A- A+
Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng (5-1-1966 - 5-1-2017) Nêu cao phẩm chất “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2016. Ảnh: Hồng Hạnh
(THO) - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác nội chính. Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương - tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương và ngành nội chính Đảng.
Trải qua nhiều biến động, thay đổi về tổ chức bộ máy, về chức năng, nhiệm vụ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; về hoạt động của các cơ quan nội chính; đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ  án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và PCTN; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”.

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 29 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và PCTN, đặc biệt là tham mưu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm  an ninh  trật tự trong tình hình mới”; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 29-6-2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và một số địa phương rà soát 18 vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp hoặc đông người và 5 vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc, dư luận xã hội quan tâm, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, xử lý ổn định tình hình.

Tham mưu thành lập 4 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, lãng phí tại 2 huyện và 2 sở. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, lãng phí và yêu cầu chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 3/4 vụ án, 22/25 vụ việc đã xử lý, giải quyết xong theo kiến nghị của đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Tham mưu thành lập đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát trực tiếp 343 kết luận thanh tra tại 15 đơn vị, đã kiến nghị chuyển 1 vụ sang cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định; chuyển 43 kết luận thanh tra sang cơ quan thuế để xử phạt vi phạm hành chính về thuế; yêu cầu người quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi trên 1 tỷ đồng tiền sai phạm.

Chủ trì tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN”, được đông đảo cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng, với 385.339 bài dự thi. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và PCTN cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thường trực các huyện, thị, thành ủy và bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND của 280 xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo xây dựng phát sóng, đăng tải 44 chuyên mục PCTN trên Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ký kết quy chế phối hợp công tác với Đảng đoàn, MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa. Đã tiếp 193 lượt công dân đến trụ sở cơ quan Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận, xử lý 602 đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua tiếp công dân, xử lý đơn, thư đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là một số vụ, việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh thành điểm nóng.

Phấn khởi, tự hào về truyền thống vẻ vang, về những kết quả, thành tích đã đạt được, tuy nhiên, công tác nội chính, PCTN còn những tồn tại, hạn chế, đó là: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, nhất là khu vực biên giới, vùng biển và các địa bàn trọng điểm; một số hoạt động tôn giáo trái pháp luật chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; phạm tội và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; nguy cơ cháy, nổ gia tăng; vi phạm môi trường trên nhiều lĩnh vực. Công tác PCTN, lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy phấn đấu làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính và công tác PCTN; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và PCTN, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ.  Theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy”, vững vàng về chính trị, tâm huyết, trách nhiệm, say mê với công việc, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, giữ mình trong sạch, liêm chính, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bùi Anh Linh
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa