A- A+
Các đại biểu dự hội thảo chuyên đề đổi mới công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền cấp xã ở các huyện đồng bằng trong tỉnh.
(THO) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác dân vận (CTDV) của các cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Nhiều nơi, cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Chính quyền cấp xã đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; vận động và phát huy nội lực toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Từng bước thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ  ngày càng được quan tâm. Tinh thần, trách nhiệm, tác phong, phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới, cầu thị, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, CTDV của một số cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức về vị trí, vai trò của CTDV có lúc, có nơi chưa đúng; còn xem nhẹ CTDV, nặng tính mệnh lệnh, hành chính hóa, chưa chú trọng giải quyết ổn định tình hình nhân dân bằng các giải pháp tuyên truyền, vận động; có lúc, có nơi còn “khoán trắng” CTDV cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. CTDV của chính quyền cấp xã lúng túng trong xác định chức năng, nhiệm vụ; chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Cấp ủy, chính quyền chưa sát dân, gần dân nên không nắm được diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như giải quyết những bức xúc của nhân dân chưa kịp thời. Một bộ phận nhân dân chỉ quan tâm việc chính quyền đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng, mà chưa chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, một số người lợi dụng dân chủ, hành động cực đoan, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, làm phức tạp tình hình ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CTDV của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trong thời gian tới, đối với cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về CTDV; qua đó tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả trước mắt và xây dựng nền tảng lâu dài trong CTDV của hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về CTDV, nhất là nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”. Xác định nhiệm vụ trọng tâm CTDV đưa vào chương trình của cấp ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả.

Theo dõi, chỉ đạo sâu sát CTDV của chính quyền, các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường, thị trấn. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sơ, tổng kết, tổ chức thực hiện nghị quyết về CTDV. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền với các đoàn thể chính trị - xã hội tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị. Phát huy vai trò của tổ dân vận, tổ hòa giải, các tổ chức quần chúng, già làng, trưởng bản, người có uy tín và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong CTDV.

Rà soát, bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy; đề cao tính chuyên môn hóa và phát huy vai trò của cá nhân trong thực thi công vụ. Bố trí, lựa chọn người cán bộ làm CTDV phải có lý tưởng  đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vu; có kỹ năng tuyên truyền để chuyển tải những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân.

Đối với chính quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, trợ giúp pháp luật cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, tùy điều kiện cụ thể của địa phương; hướng dẫn các thôn, bản, khu phố rà soát, xây dựng các quy ước, hương ước.

 Đề cao quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, duy trì chế độ tiếp dân định kỳ. Coi trọng công tác hòa giải ở cơ sở thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải của các đoàn thể, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ. Công khai cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, khắc phục bệnh hành chính, mệnh lệnh trong công tác vận động quần chúng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong thi hành công vụ.

Nâng cao vai trò quyền lực Nhà nước của HĐND cấp xã trong việc quyết định các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.  Đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc tiếp xúc, phản ánh ý chí nguyện vọng của cử tri, tham gia xây dựng các nghị quyết, quyết định của HĐND về các vấn đề lớn ở địa phương. Huy động tối đa mọi lợi thế của địa phương, thu hút mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tạo môi trường pháp lý và cơ chế chính sách nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và phát huy các nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

 

     Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Ca
     (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán