A- A+
(THO) - Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tổng hợp được 17 nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc 3 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa – xã hội, tư pháp – xây dựng pháp luật) của cử tri Thanh Hóa gửi đến 11 cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
Tính đến ngày 15-4-2013 đã có 7 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản về 12 nhóm ý kiến, kiến nghị mà cử tri nêu (gồm Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Tòa án Nhân dân tối cao).

Báo Thanh Hóa trích đăng một số kết quả giải quyết và trả lời của các cơ quan chức năng:

Ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thanh Hóa đang được tập trung chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn có những bất cập, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi một số tiêu chí cho phù hợp với từng vùng, như: diện tích nhà văn hóa, đường giao thông, chợ nông thôn, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp... Đồng thời, cần có chính sách ưu tiên nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho địa phương ở những vùng, miền khó khăn và hỗ trợ kinh phí cho các xã trong việc lập quy hoạch XDNTM. Quy định tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, miền (đề nghị vốn ngân sách 60%, tín dụng 20%, doanh nghiệp 15%, dân góp 5%) để giảm đóng góp cho nhân dân vốn còn rất nhiều khó khăn.

                 (Xem tiếp trang 3)

(Tiếp theo trang 1) 

Về các vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

1. Để tăng nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương XDNTM, ngay từ đầu năm 2012 Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện, cụ thể như sau:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng cơ chế lồng ghép các chương trình MTQG trên cùng một địa bàn; đề xuất các giải pháp để nâng tổng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trực tiếp cho chương trình XDNTM; phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, gợi ý các địa phương về cân đối các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để lồng ghép thực hiện chương trình MTQG XDNTM; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường vận động, thu hút thêm nguồn vốn ODA cho chương trình, trong đó lưu ý vận động nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới.

- Giao Bộ Tài chính khẩn trương tìm nguồn cân đối từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chương trình MTQG XDNTM; hướng dẫn sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11-5-2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo hướng ưu tiên bố trí cho các nội dung gắn với XDNTM.

- Các địa phương: Từ năm 2012, các cấp ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) phải ưu tiên cân đối chi ngân sách hàng năm cho chương trình MTQG XDNTM để bảo đảm ổn định trong kế hoạch hàng năm (trước mắt là giai đoạn 2013 – 2015) và không phụ thuộc vào nguồn vượt thu.

2. Việc huy động sức dân trong XDNTM là cần thiết để phục vụ lợi ích của chính người dân và cộng đồng. Việc làm này đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, được người dân tham gia tích cực. Tuy nhiên, trong điều kiện đời sống của người dân còn khó khăn, thời gian thực hiện chương trình còn dài, khối lượng công việc lớn, vì vậy cần tránh tư tưởng nóng vội dẫn đến huy động quá sức dân. Để hạn chế tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể trong Điều 1 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010 – 2020: “Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị HĐND xã thông qua”.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch nông thôn, các điểm thu gom và xử lý rác, rác thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt đã được Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể trong Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình, trong đó ưu tiên các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a được hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách Nhà nước. Đối với các xã còn lại, hỗ trợ một phần để thực hiện.

                          (Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán