A- A+
(THO) - Sáng ngày 14-1, TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (NQTƯ5) (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; triển khai Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2020.
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.
 
Bám sát tinh thần của NQTƯ 5 (khóa VIII), TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là hướng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hướng mọi thành viên trong cộng đồng tới chân, thiện, mỹ, xây dựng gia đình văn hóa, phố, thôn văn hóa, phường, xã văn hóa, các cơ quan, đơn vị văn hóa, từng bước hình thành nếp sống “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Các hoạt động văn hóa ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện NQTƯ 5 tại các địa phương ở địa bàn TP Thanh Hóa.
 
Hội nghị đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2020; đề án xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, đã nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện NQTƯ5 (Khóa VIII) của TP Thanh Hóa đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của TP Thanh Hóa tiếp tục quan tâm xây dựng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội. Trước hết là trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể nhân dân và trong từng cá nhân, gia đình, thôn, phố. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và NQTƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực đổi mới phương thức, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa. Mặt khác, động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia sôi nổi các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục rà soát, đánh giá tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình văn hóa trên địa bàn... góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng TP Thanh Hóa sớm trở thành đô thị văn minh, công dân thân thiện. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: TP Thanh Hóa có tất cả những điều kiện thuận lợi để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển giáo dục đào tạo và xây dựng xã hội học tập toàn diện. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn TP Thanh Hóa phải chăm lo phát triển toàn diện giáo dục. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người có cơ hội được học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi đã trao giấy khen của Thành ủy TP Thanh Hóa cho 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQTƯ 5 (khóa VIII).

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán