A- A+
(THO) - Ngày 20-11-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới, giai đoạn 2012 – 2020, nội dung như sau:
Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27-4-2007, của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới ngày càng được nâng lên; nhiều ngành, địa phương đã có chủ trương, chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vươn lên học tập, lao động, công tác, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vị trí, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong gia đình và xã hội; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi lao động được tạo việc làm mới ngày càng tăng.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bình đẳng giới vẫn còn những hạn chế, bất cập: Tình trạng phụ nữ thiếu việc làm, thu nhập thấp, lao động quá sức vẫn còn phổ biến ở một số vùng, ở một số doanh nghiệp, việc làm của lao động nữ thiếu ổn định, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ. Số phụ nữ nông thôn thiếu việc làm, di cư tự phát ra thành phố ngày càng gia tăng; nhiều gia đình do phụ nữ làm chủ hộ đời sống gặp khó khăn. Trình độ học vấn của chị em còn hạn chế; tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội còn thấp. Một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 
Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập nêu trên là do định kiến về giới còn tồn tại trong xã hội. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới chưa đúng mức. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ, chưa lồng ghép với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác cán bộ nữ còn nhiều bất cập. Một bộ phận chị em phụ nữ còn tự ti, an phận, thiếu chủ động vượt khó vươn lên.
 
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh về bình đẳng giới, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của công tác bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ; biểu dương những tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống, học tập, lao động và công tác.
 
2. Quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng được nâng cao trình độ mọi mặt về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình; tích cực tham gia giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, nhất là đối với các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh neo đơn, tàn tật... tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn nữa vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực.
 
Đẩy mạnh việc lồng ghép công tác bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác cán bộ đối với phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội.
 
3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới. Hằng năm, đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nhất là việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Tích cực vận động khuyến khích các tổ chức kinh tế, đoàn thể, gia đình và người dân tham gia vào hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ; quan tâm đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, như: phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái.
 
4. Giao Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, chăm lo thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt coi trọng triển khai thực hiện các nội dung về bình đẳng giới. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách có liên quan đến phụ nữ.
 
Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để chị em phấn đấu vươn lên, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế và tham gia nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
 
5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán