(THO) - Những năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng (GDBD) lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới. Từ đó đã tạo ra nhu cầu học tập LLCT để nâng cao trình độ của mỗi CB, ĐV. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác GDLLCT ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT), đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới vẫn còn nhiều điều đáng bàn.
(THO) - Sáng 13-1, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành ủy; giảng viên của Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên thuộc các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Hội Văn học – Nghệ thuật, các ban trực thuộc hội; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật, các hội chuyên ngành.
(THO) - Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc báo và tạp chí của Đảng theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã có Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 9-6-2009 về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Công văn số 274-CV/HU ngày 24-10-2011 về “Nâng cao chất lượng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.
(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập trung vào công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đối tượng nữ, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ thôn, khối phố.
(THO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Nghị quyết Trung ương 4) khóa XI đã ban hành nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012).
(THO) - Những năm gần đây, quán triệt chủ trương và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.
(THO) - Ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Quyết định 217/QĐ-TW, Quyết định 218/QĐ-TW về “Quy chế GS&PB xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH” và “Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
(THO) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
(THO) - Sáng ngày 24-12, Đảng bộ xã Phú Lộc (Hậu Lộc) long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (24-12-1946 – 24-12-2016).
(THO) - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Mường Lát luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc Mông.
(THO) - Ngày 1-6-2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở”.
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán