A- A+
Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 Bài 4: Quyền đối với bất động sản liền kề
(THO) - Quyền đối với bất động sản (BĐS) liền kề là một trong những quyền khác đối với tài sản (cùng với quyền hưởng dụng và quyền bề mặt), được quy định từ Điều 245 đến Điều 256, Chương XIV, Bộ luật Dân sự năm 2015.
1. Quyền đối với BĐS liền kề là quyền được thực hiện trên một BĐS (gọi là BĐS chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một BĐS khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là BĐS hưởng quyền).

2. Quyền đối với BĐS liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

3. Quyền đối với BĐS liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi BĐS được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

4. Việc thực hiện quyền đối với BĐS liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc: Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác BĐS hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả BĐS hưởng quyền và BĐS chịu hưởng quyền; không được lạm dụng quyền đối với BĐS chịu hưởng quyền; không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với BĐS hưởng quyền trở nên khó khăn.

5. Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác BĐS chịu hưởng quyền dẫn đến thay đổi việc thực hiện quyền đối với BĐS hưởng quyền thì chủ sở hữu BĐS chịu hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu BĐS hưởng quyền trong một thời hạn hợp lý. Chủ sở hữu BĐS chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu BĐS hưởng quyền phù hợp với thay đổi này.

6. Quyền đối với BĐS liền kề bao gồm:

- Quyền về cấp, thoát nước qua BĐS liền kề: Trường hợp do vị trí tự nhiên của BĐS mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một BĐS khác thì chủ sở hữu BĐS có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

- Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác: Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

- Quyền về lối đi qua: Chủ sở hữu có BĐS bị vây bọc bởi các BĐS của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu các chủ sở hữu BĐS vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ và phải đền bù cho chủ sở hữu BĐS chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua BĐS khác: Chủ sở hữu BĐS có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua BĐS của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

7. Ngoài các quyền trên, chủ sở hữu phải có nghĩa vụ trong việc thoát nước mưa, nước thải. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường ống dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống BĐS liền kề; phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang BĐS liền kề, ra đường hoặc nơi công cộng.

8. Quyền đối với BĐS liền kề chấm dứt trong các trường hợp: BĐS hưởng quyền và BĐS chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người; việc sử dụng, khai thác BĐS không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; theo thỏa thuận của các bên; trường hợp khác theo quy định của luật.

 

Luật gia HÀ SĨ THẮNG
(Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn