(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 15-CT/TU về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau đây là nội dung chỉ thị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 6-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Chỉ thị số 15-CT/TU về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau đây là nội dung chỉ thị.

Ngày 4-1-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024); Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, các ban, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024).

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp cần gắn với đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”; chỉ đạo MTTQ các cấp phát động sâu rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để chào mừng đại hội, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 17-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, nêu rõ những kết quả nổi bật, những mô hình hiệu quả, nhân tố điển hình, những chuyển biến trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn, những nội dung trọng tâm của công tác MTTQ trong nhiệm kỳ tới; trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ các cấp trong việc xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động hiệu quả sức mạnh của toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các địa phương, đơn vị và của tỉnh đã đề ra.

Việc góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác MTTQ trong tình hình mới.

3. Chú trọng lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội; lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực khóa mới phải đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện để MTTQ thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chú ý nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, có uy tín, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác MTTQ; đại diện cho các thành phần, dân tộc, tôn giáo có đủ điều kiện tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ cấu số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ là người ngoài Đảng bảo đảm tỷ lệ phù hợp.

Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc đồng chí phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp; phân công, giới thiệu đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy có độ tuổi đảm bảo theo quy định của Đảng để đại hội hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Các đảng bộ huyện, thị, thành phố có 11 đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy thì phân công, giới thiệu đồng chí ủy viên ban thường vụ, là trưởng ban dân vận cấp ủy để đại hội hiệp thương bầu kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp. Đối với các đảng bộ huyện, thị, thành phố có 13 đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, có thể phân công, giới thiệu đồng chí ủy viên ban thường vụ, là trưởng ban dân vận cấp ủy để đại hội hiệp thương bầu kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Các đảng bộ xã, phường, thị trấn có 5 ủy viên ban thường vụ cấp ủy thì phân công, giới thiệu 1 đồng chí để đại hội hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp. Đối với các xã, phường, thị trấn có dưới 5 ủy viên ban thường vụ cấp ủy thì phân công, giới thiệu 1 đồng chí đảng ủy viên để đại hội hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội MTTQ các cấp để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; tham mưu nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để giới thiệu ứng cử vào Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền để Đại hội MTTQ các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác MTTQ, tích cực tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024); xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài phản ánh về kết quả đại hội và các phong trào thi đua của MTTQ các cấp, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

5. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp bố trí kinh phí và các điều kiện để MTTQ các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

6. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lựa chọn và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trong quý IV năm 2018; đại hội MTTQ cấp cơ sở hoàn thành trong quý I năm 2019; đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 5 năm 2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]